SamenWerkt! – Het verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid Heumen 2018-2022

Volledige tekst van het verkiezingsprogamma, zoals vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 14 november 2017

SamenWerkt!

Het verkiezingsprogramma 2018-2022 van de Partij van de Arbeid Heumen

Dit verkiezingsprogramma gaat niet alleen over ons als politieke partij, maar over heel Heumen als leefgemeenschap. Het gaat over u, over uw kinderen, uw ouders en over uw buren. Want of het nu gaat over de stenen in de straat of de zorg voor uw kinderen: het gaat over ons allemaal.
De PvdA Heumen is trots dat we de afgelopen jaren ons wonen, werken en leven in Heumen hebben verbeterd. We hebben veel   bereikt. Waarvan een uitbreiding van het aantal sociale huurwoningen en een nieuwe sporthal met zwembad in Malden slechts twee voorbeelden zijn.
Ook de komende jaren willen wij ons blijven inzetten voor een gemeente waarin het prettig wonen is. Een gemeente waarin mensen oog hebben voor elkaar. Waarin duurzaamheid centraal staat.  We gaan vol voor een samenleving die klaar is voor de toekomst.

Het is onze overtuiging dat we iedereen nodig hebben om met plezier in een sociale, duurzame en gezellige gemeente te kunnen wonen, waarbij we er voor elkaar zijn. Dit doen we samen.

1. Samen, sociaal en voor elkaar.

Voor iedereen is plek, iedereen doet mee, we hebben oog voor elkaar en we rekenen op elkaar

De PvdA zet zich in voor een zorgzaam, sociaal en aandachtig Heumen. Voor inwoners die het zelf niet redden en ook niet kunnen rekenen op hulp van anderen, moet de gemeente een vangnet bieden. Daarvoor is een basis van saamhorigheid en verbondenheid nodig.

Voor de komende vier jaar betekent dit:

 • Bijzondere bijstand naar 120% van het sociaal minimum zodat ook de mensen die het niet zelf redden, mee kunnen doen want armoede is een belangrijke oorzaak van eenzaamheid. Verder gaan we actief op zoek naar mogelijkheden om te experimenteren met het basisinkomen.
 • Heumenaren organiseren de zorg die zij nodig hebben met hun naasten. Als dit niet lukt kunnen ze hiervoor in gesprek met de gemeente. Die zet de Wmo-voorzieningen sociaal, doelmatig en effectief in.
 • Schoolzwemmen voor alle basisschoolkinderen zodat ze zwemvaardig worden: omdat dat veilig en gezond is.
 • Schoolmaatschappelijk werk: zodat we op tijd zien waar er behoefte is aan extra ondersteuning.
 • Starten met wijkopbouwwerk: opbouwwerk kan initiatieven die er zijn helpen vormgeven, mensen met ideeën bij elkaar brengen, signaleren dat ergens een extra tandje moet worden bijgezet, informatie ophalen bij de mensen thuis die weer als fundament voor nieuw beleid kan dienen.
 • We ondersteunen en stimuleren ontwikkelingen bij onze educatieve voorzieningen zoals de Heemtuin en Kadans, het muziekcollectief en onze verenigingen: omdat leren, plezier en ontmoeten hier samengaan omdat op meer plekken iets te leren valt dan op school.
 • Vraagwijzer uitbreiden voor alle leeftijdsgroepen: omdat we weten dat lang niet iedereen zelf de weg vindt in het woud van aanbieders van zorg en opvang bij problemen. Voorzieningen hebben geen zin als ze niet vindbaar zijn.
 • Zorgen dat onze jongeren al hun mogelijkheden op educatie goed benutten: omdat een goede baan bijdraagt aan geluk en een goede opleiding heel veel meer kansen biedt op werk. We optimaliseren de relatie met het werkbedrijf.
 • Zorgen voor een evenwichtige samenstelling van de bevolking. Voor een blijvende evenwichtige bevolkingssamenstelling is het nodig dat we aantrekkelijk blijven voor jonge gezinnen.
 • Een veilige plek bieden aan mensen die elders op de wereld moesten vluchten voor geweld of onderdrukking: omdat we in Heumen gastvrij en medemenselijk zijn en vinden dat elk individu recht op bescherming heeft.
 • Zorgen dat onze ouderen niet vereenzamen en in verbinding kunnen blijven met anderen. De wereld van ouderen wordt vaak klein. Met het ouder worden vallen steeds meer mensen die vertrouwd zijn weg. Ook hier kan het wijkopbouwwerk positief aan bijdragen.
 • Heumen dementievriendelijk. We ondersteunen het burgerinitiatief voor een dementievriendelijke samenleving. Naast het alzheimer café stimuleren we andere initiatieven, zetten we in op beweging en creëren we bewustwording bij verschillende doelgroepen.

2. Veilige en aangename woonomgeving

Omdat dit bijdraagt aan het geluk van de inwoners

Als we bouwen en aanpassingen doen in de openbare ruimte, gaat dat om grote investeringen. Dat doen we dus niet alleen voor de inwoners nu, maar ook voor die van de komende generaties. Voldoende groen, goede (fiets)verbindingen en wandelmogelijkheden die uitnodigen tot bewegen en bereikbare laagdrempelige voorzieningen zijn belangrijk voor de inwoners van nu en straks.

Wij willen meer investeren in slimme mobiliteitsoplossingen en minder in nieuw asfalt.

Onze gemeente heeft mooie en bijzondere plekjes en prachtige natuur. We moeten zuinig zijn op ons landschappelijke en culturele erfgoed, het legt de verbinding tussen verleden, heden en toekomst.

Daarnaast willen we een bijdrage leveren aan een beter klimaat. Dat is duurzaam en veilig.

We denken dat duurzaamheid begint bij de mensen thuis. Dat geldt ook voor veiligheid, de PvdA wil dat mensen zich in huis en in hun directe woonomgeving veilig kunnen voelen. De gemeente kan daar niet alleen voor zorgen. Samen met de inwoners komen we verder.

Voor de komende vier jaar betekent dit:

 • De Rijksweg dient vanwege de bereikbaarheid en de problematische leefbaarheid op de schop te gaan. Samen met onze inwoners en met andere partners organiseren we dat de provincie ervan doordrongen raakt van de ernst van het leefbaarheidsprobleem. We gaan daarbij zover dat we de Rijksweg overnemen.
 • Meer prioriteit voor de fiets en de voetganger: Omdat fietsen een groen alternatief is voor de auto en bewegen gezond is.
 • We bevorderen sport en bewegen in de wijken: de openbare ruimte moet sporten en bewegen in de buitenruimte mogelijk maken.
 • Betere fietsparkeerplaatsen: omdat goed openbaar vervoer begint en eindigt bij een fietsenstalling waar je een fiets kwijt kunt.
 • Gebouwen of gebieden met een bijzondere historische of landschappelijke waarden moeten we beschermen: zodat volgende generaties ook kunnen genieten van al dat moois en met onze geschiedenis verbonden kunnen blijven.
 • In concrete stappen naar klimaatneutraal: omdat dit plan er ook in onze gemeente al ligt en wij daar vierkant achter staan.
 • Informatieloket bij de gemeente voor duurzaamheid: omdat de gemeente kan inwoners faciliteren en stimuleren op het gebied van duurzaamheid met voorlichting, initiatieven. De gemeente neemt het voortouw om van elkaar te leren hoe we dingen voor elkaar krijgen met zo min mogelijk schade voor natuur en milieu
 • Subsidie voor groene initiatieven: omdat die bijdragen aan een duurzame veilige gemeente.
 • Het gemeentehuis klimaatneutraal: omdat goed voorbeeld goed doet volgen.
 • Plaats voor zonne- en windenergie: omdat we alle mogelijkheden moeten benutten als het om duurzame energie gaat, we kunnen het onszelf niet veroorloven om ergens iets te laten liggen.
 • Een buurtplan voor veiligheid en leefbaarheid en andere duurzame alternatieven: Omdat we zo samen met de bewoners de prioriteiten in hun eigen buurt en dorp kunnen bepalen. We zetten extra in op preventie bij woninginbraken, door gerichte voorlichting en het stimuleren van buurtnetwerken.
 • We doen er al het mogelijke eraan om huiselijk geweld te voorkomen en te bestrijden: omdat iedereen zich veilig moet voelen in Heumen, buiten maar zeker ook achter de voordeur.
 • Flexibel vervoer: omdat het zonde is om lege bussen te laten rijden moeten we op zoek naar nieuwe vormen van openbaar vervoer. Meer op maat en met extra aandacht voor ouderen en mensen met een beperking. Als je zelf niet meer mobiel genoeg bent, is openbaar vervoer nodig om mee te kunnen doen in de samenleving.
 • Biodiversiteit in gemeentelijk groen: omdat groen gezond is en een biodiverse woon- en werkomgeving heeft kwaliteit, is aantrekkelijk en aangenaam om in te verblijven en recreëren.

 3. Wonen, winkelen en ontspanning

Omdat iedereen een plek wil om te wonen, wil werken en spelen

Spelen, verkeer, wonen en bedrijvigheid leggen allemaal beslag op onze ruimte.

Wij willen de ontwikkelingen in onze dorpen en kernen in samenhang en samen met onze inwoners, verenigingen en bedrijven bekijken. Om zo de ruimte en de financiën zo effectief mogelijk in te zetten. Leefbaarheid en duurzaamheid vinden we daarbij belangrijk. Onze gemeente is van iedereen.

In Heumen wonen mensen met verschillende woonwensen: jongeren, studenten, starters, gezinnen, ouderen, mensen die alleen, met hun gezin, of in een groep willen wonen. De Partij van de Arbeid wil dat van alle soorten woningen voldoende aanbod is.  Dit vraagt van ons, in de komende jaren een blijvende inspanning.  Vergrijzing, toenemende diversiteit zorgen voor de nodige uitdagingen. We trekken daarom actief op met de provincie en andere gemeenten.  De Partij van de Arbeid Heumen wil uiteindelijk dat van alle soorten woningen voldoende aanbod is.  Die woningen staan in veilige, leefbare wijken of dorpen waarin mensen met verschillende leefstijlen en leefwensen harmonieus samenleven.

Wij vinden het belangrijk dat onze inwoners elkaar kunnen ontmoeten. Dat kan in een café maar ook in een buurt- of dorpshuis maar ook bij evenementen. Een goed verenigingsleven, mooie evenementen en een ontmoetingsplek dragen bij aan de gezelligheid in een dorp. Waar mensen elkaar kunnen vinden, verkleinen we de kans op eenzaamheid.

Voor de komende vier jaar betekent dit één plan voor elk dorp waar we alle ontwikkelingen voor wonen, winkelen, verkeer, recreatie in onderlinge samenhang bekijken. De Omgevingswet biedt ons de kans dit samen met onze bewoners in samenhang te doen. Natuurlijk leggen we ook de verbinding tussen de dorpen.
Omdat alles met alles te maken heeft en je de ruimte maar één keer kunt benutten. Alleen door de samenhang en de verbinding tussen functies en dorpen aan te brengen, kun je een duurzaam ruimtelijk beleid voeren.
In die plannen aandacht voor:

 • Ontmoetingsruimten in iedere kern: omdat ontmoeten bijdraagt aan ons welzijn en daar waar we elkaar spreken nieuwe ideeën en initiatieven ontstaan.
 • Ruimte voor evenementen: omdat samen vieren een fundament legt voor een solidaire gemeenschap.
 • Mogelijkheid van woningsplitsing vergemakkelijken: omdat veel woningen te groot zijn voor het aantal inwoners, anderen op zoek zijn naar een betaalbare woningen.
 • Aanvalsplan voor starters/jongeren maar ook voor andere doelgroepen die niet terecht kunnen op onze woningmarkt: omdat iedereen in Heumen moet kunnen wonen.
 • Nieuwe woningbouw is levensloopbestendig. Ouderen willen langer thuis wonen.
 • Verder werken aan een hart voor Malden en een vitaal winkelcentrum. Wij willen een toekomstbestendige visie op de ontwikkeling van (het centrum van) Malden en we willen geld reserveren om die ontwikkelingen mee mogelijk te maken.
 • Bij onze plannen kijken we ook naar de effecten voor het milieu. Omdat voor het voortbestaan van deze aarde is niet alleen financieel kapitaal van waarde maar ook natuurlijk kapitaal. Daarom hebben we aandacht voor circulair ontwikkelen. Circulair bouwen (hergebruik van materiaal) is hierop het antwoord. De gemeente geeft het goede voorbeeld door dit bij al haar projecten in de randvoorwaarden mee te nemen.
 • Aandacht voor alle uitgangspunten uit het hoofdstuk ‘veilige en aangename woonomgeving’.
 • Aandacht voor de betaalbaarheid van de plannen. Omdat we willen ook in verhouding moet zijn met wat het ons kost.

 4. Lokaal en dienstbaar

Omdat het uw gemeente is

In de visie van de PvdA staan de gemeentelijke organisatie en het gemeentebestuur dicht bij de inwoners. Ambtenaren en bestuurders zijn betrokken, weten wat er speelt in wijken, in buurten, bij organisaties en bij bedrijven en faciliteren initiatieven, rekening houdend met de wetgeving en het algemeen belang. Populair gezegd: de gemeente is meer dan alleen een loket voor een paspoort of rijbewijs. Wij willen dat in de gemeente de inwoners efficiënt en goed bediend worden en dat ze kunnen meepraten over keuzes, zeker die in hun eigen omgeving. Voor de PvdA is daarbij de menselijke maat richtinggevend. De Partij van de Arbeid vindt dat u van de gemeente kunt verwachten dat u vriendelijk en goed geholpen wordt. En dat zo efficiënt mogelijk. Dit hebben we de afgelopen jaren bereikt en dat willen we zo houden en waar mogelijk verbeteren.

Heumen is een kleine gemeente. We doen er alles aan om de dienstverlening op peil te houden door een goede organisatie met vakkundige ambtenaren en een goed bestuur neer te zetten. Daarom werken we nauw samen met buurgemeenten en partners in de regio. We krijgen hoge cijfers van onze inwoners als het om dienstverlening gaat. Dit willen we zo houden!

De PvdA koestert de zelfstandigheid van de gemeente Heumen.

Toch komt, vanuit Den Haag of de provincie, een gemeentelijke herindeling steeds weer op de agenda.

Als het echt aankomt op een zo’n herindeling, doen we dat graag samen met onze inwoners, vanuit onze eigen geschiedenis en onze eigen cultuur. Bij welke buren voelen onze inwoners zich het beste thuis? Dat kan per kern verschillend zijn.

 

Voor de komende vier jaar betekent dit:

 • Samenwerken met buurgemeenten als dat slimmer is: omdat we niet alles alleen kunnen en samen soms ook voordeliger is.
 • Bij gemeentelijke herindeling en bij alle andere belangrijke zaken vragen wij om uw mening: omdat uw mening telt en u zich thuis moet voelen.
 • Dienstverlening en voorzieningen blijven op lokaal niveau en als dat niet lukt komt de gemeente naar u toe. Persoonlijk of digitaal: om het u gemakkelijk te maken.
 • De gemeente spreekt en schrijft in verstaanbare taal: zodat iedereen het snapt en mee kan doen.
 • De gemeente is betrokken en betrekt u: omdat het uw gemeente is en omdat SamenWerkt!

Verantwoord en transparant

Omdat het over het geld van iedereen gaat

Om alle taken waar onze gemeente voor staat, goed uit te kunnen voeren, is geld nodig. De PvdA is zich ervan bewust dat dit geld direct of indirect wordt opgebracht door de inwoners zelf en dat de keuzes hoe het uit te geven zorgvuldig en verantwoord moeten worden gemaakt. Geld is voor ons nooit een doel op zich, maar een belangrijk middel om onze maatschappelijke verantwoordelijkheden goed vorm te geven.

Van de gemeente kunt u verwachten dat de zaakjes financieel op orde zijn en dat u dat ook kunt controleren. Verder willen we het geld inzetten waar het nodig. Ook de gemeente kan het geld, uw geld, maar één keer uitgeven. We streven naar een rustige belastingdruk, zonder grote schommelingen zodat inwoners weten waar ze aan toe zijn en mee kunnen rekenen. Daarom is het goed om heel zorgvuldig af te wegen waar het geld aan wordt uitgegeven en, of het doel bijdraagt aan het geluk van veel Heumenaren.

Voor de komende vier jaar betekent dit:

 • Bijdragen aan een solide financiële onderbouwing van beleid en begroting.
 • Het borgen van transparantie in de politieke besluitvorming.
Ans Stunnenberg

Ans Stunnenberg

Sinds 1996 woon ik in de Molenwijk in Malden. Sinds mijn opleiding tot verpleegkundige ben ik werkzaam in de zorg, vooral in leidinggevende en managementfuncties. Ik ben nu projectleider bij woonzorgcentrum Malderburch. Ik werd politiek actief omdat veel zorgtaken zijn overgeheveld naar de gemeente. Ik vind het belangrijk dat iedereen mee kan doen, om de

Meer over Ans Stunnenberg