Standpunten

Zoeken

Aanvalsplan starters- en jongerenhuisvesting

Het recht op een behoorlijke huisvesting is vastgelegd in de Grondwet. Dit wil echter niet zeggen dat de toegang tot een behoorlijke huisvesting voor iedereen in Nederland een realiteit is. Op zoek naar een woning worden velen van ons met de veel obstakels geconfronteerd worden, zowel op de privé-markt als binnen de sociale huisvesting. Wij

Lees verder

Duurzaamheid: Windmolens langs de A73 en een coöperatie!

Voor een duurzame aarde met winst voor de bevolking van onze gemeente!

Lees verder

Eén en één is drie; we doen het samen

Deze boodschap gaat over ontmoeting en verbinding. Dat doen we door zelf actief het gesprek aan te gaan en we stimuleren onze partners en inwoners om dat ook te doen. Verenigingen en organisaties die actief contact leggen met anderen kunnen rekenen op onze ondersteuning, financieel of op een andere manier. Bijvoorbeeld: drie sportverenigingen organiseren samen

Lees verder

Goede kwaliteit voor een aantrekkelijke prijs en het huishoudboekje op orde

Dit is geen reclame voor de supermarkt. De PvdA vindt dat u ook van de gemeente kan en mag verwachten dat ze u vriendelijke en goed helpt. En dat moet ook efficiënt dus tegen zo laag mogelijke kosten. Voor een gemeente van onze omvang betekent dat ook samenwerken met anderen om de kosten te drukken.

Lees verder

Iedereen doet mee en iedereen aan het werk

Onze opgave is het er alles aan te doen om de lokale bedrijvigheid te stimuleren en lokaal en regionaal te zorgen voor werkgelegenheid. En mensen, via ons Werkbedrijf, te begeleiden naar, liefst betaald werk. Och lukt het niet iedereen financieel. om mee te doen. Mensen die al lang moeten rondkomen van het sociaal minimum moeten

Lees verder

Je veilig voelen

Geen stoere taal, maar op de lange termijn veilig en fijn wonen in Heumen, Nederasselt, Malden en Overasselt.

Lees verder

Kijken naar de buren

Op termijn kan dit betekenen dat we niet als zelfstandige gemeente verder kunnen. De provincie Gelderland vindt een omvang van 40.000 inwoners het meest gunstig. Die omvang krijgt Heumen niet. Daarom kijken we naar voor de hand liggende samenwerkingspartners in de regio. Als het echt aankomt op een gemeentelijke herindeling, doen we dat graag samen met

Lees verder

SamenWerkt! – Het verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid Heumen 2018-2022

Volledige tekst van het verkiezingsprogamma, zoals vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 14 november 2017

Lees verder

Toekomstproof > duurzaam > toekomstproof

Grote veranderingen op het gebied van onder andere de bevolkingsgroei, het klimaat, de economie en het milieu, vragen om anders denken en handelen. Van iedereen: bedrijven, particulieren en overheden. Ook Heumen moet snel veel duurzamer worden. Omdat de internationale, de landelijke en provinciale overheid dat van ons verlangen. Maar vooral omdat we met elkaar de

Lees verder

Vitale kernen en wijken in een prachtig groene omgeving

De gemeente Heumen bestaat uit vier kernen in een prachtige groene gevarieerde omgeving waar we trots op zijn en die we willen koesteren. De natuurwaarden willen we behouden en waar mogelijk verbeteren. Voor wat alle kernen betreft doen we al het mogelijke om de leefbaarheid en het voorzieningenniveau te handhaven. We denken dan aan sport-

Lees verder

Voor iedereen

De PvdA wil dat Heumen een toegankelijke gemeente is die niemand uitsluit. Soms ongewild of onbedoeld, kunnen mensen met een fysieke of verstandelijke of psychiatrische beperking niet meedoen. Simpelweg omdat gebouwen of voorzieningen niet toegankelijk zijn. Maatregelen waar we aan moeten denken: geen obstakels voor sporters met een beperking, goed leesbare en begrijpelijke website en

Lees verder

We zijn voor zelf- en samenredzaamheid met een vangnet

Wie zichzelf kan redden in deze maatschappij is bevoorrecht. Wie daarbij hulp van anderen mag ontvangen misschien nog meer. Maar er zullen altijd inwoners zijn die het zonder hulp van de overheid niet redden. Dan kunnen ze op deze gemeente rekenen. Als het even kan om te zorgen dat ze zelf of samen met hun

Lees verder